Доверливи Сервиси Во Облак

Земете ја StarAudit шемата за квалитет во облак, најдете ги акредитираните обучувачи, консултанти и ревизори и искористите ги алатките на StarAudit.

Get to know us better

Download the StarAudit presentation brochure and get a more in depth look at our activity. Available in several languages, also in Chinese and Arabic.

Get brochure

StarAudit Events СЛЕДНИ НАСТАНИ

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ

CCSL - Cloud сертификациона шематска листа - од страна на ENISA дава преглед на различни сертификациони шеми

МЕЃУНАРОДНИ ПАРТНЕРИ


StarAudit Activity Report

Get the booklet that presents StarAudit's past year achievements and activity.

Download Report
#