StarAudit

Chapter ORG

StarAudit Chapter (ACH) je organizáciou akreditovanou ECE, ktorá reprezentuje StarAudit v danej krajine alebo regióne, je zodpovedná za prezentáciu, dostupnosť a zabezpečenie kvality StarAudit aktivít, je v priamom zmluvnom vzťahu so všetkými miestnymi StarAudit partnermi.

#